Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Sergiy V. Chernyshuk  [Clear All Filters]
2013
Chernyshuk, Sergiy V.. "Metodyka vyjavlennja kibernetychnyh zagroz u pryrodnomovnyh tekstah." Problemy stvorennja, vyprobuvannja, zastosuvannja ta ekspluatacii skladnyh informacijnyh system 8 (2013): 112-121.