Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is K. Buryy  [Clear All Filters]
2010
Buryy, K.. "Classification of Financial Risks of Banking Institutions." Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukraïny 154, no. 3 (2010): 49-56.