Концепцията за национална сигурност и информационното противоборство

Publication Type:

Journal Article

Source:

Information & Security: An International Journal 1, Volume 1, Issue 2, p.33-42 (1998)

Abstract:

Направен е сравнителен анализ на концепциите за национална сигурност, националните военни доктрини и стратегии на САЩ, Руската Федерация, Турция, Италия, Гърция и коалиционната стратегия на НАТО и е изследвано влиянието на изискванията на съвременното информационно общество. Посочени са предизвикателствата, обективно появяващи се в хода на развитие на информационното общество, към националната сигурност, връзката им със съвременните военни доктрини и стратегии, както и обратното влияние на тези ръководни документи върху развитието на информационния ресурс на всяка държава. Определени са основните задачи, които трябва да решава военнополитическото ръководство на дадена страна за реализиране на целите по добиване и използване на информация, необходима за вземане на адекватни решения, както и пътищата за прилагане на изискванията на информационната война при разработване на националната военна доктрина. Особено внимание е отделено на формирането на критерии за функциониране на националната система за добиване на специализирана информация и за електронно въздействие, разглеждани като елементи на общата система на информационно противоборство.

Share/Save