Biblio

Export 58 results:
Filters: Author is Venelin Georgiev  [Clear All Filters]
2020
Georgiev, Venelin. On Conflicts, Interests, Goals, Power, and Security In CSDM Views., 2020.
Georgiev, Venelin. Demography, Capabilies and Security In IT4Sec Reports., 2020.
Georgiev, Venelin. Evaluating the Utility of Distance Learning Forms during the Covid-19 Pandemic In IT4Sec Reports., 2020.
Georgiev, Venelin. How People’s Behaviour Was Motivated during the Covid-19 Emergency Situation In CSDM Views., 2020.
Georgiev, Venelin. The Variety of University Cyber Security Programs - Is it Useful and Justified? In CSDM Views., 2020.
Демография, Способности и Сигурност In IT4Sec Reports., 2020.
За конфликтите, интересите, целите, силата и сигурността In CSDM Views., 2020.
Как бяха Използвани Мотиваторите на Човешкото Поведение в Условията на Извънредно Положение и Пандемия от Коронавирус In CSDM Views., 2020.
Оценка на Полезността на Формите за Дистанционно Обучение по Време на Пандемия от Коронавирус In IT4Sec Reports., 2020.
Разнообразието на Университетските Програми по Киберсигурност – Полезно и Обосновано ли e? In CSDM Views., 2020.
2019
Georgiev, Venelin. "Profiling Human Roles in Cybercrime." Information & Security: An International Journal 43, no. 2 (2019): 145-160.
2015
Georgiev, Venelin. Assessing and managing security risk. Sofia: Avangard, 2015.
Georgiev, Venelin. "Embedding affordability assessments in military cost-benefit analysis: Defense Modernization in Bulgaria." Military Cost–Benefit Analysis: Theory and practice 13 (2015).
Georgiev, Venelin. Levels of Cybersecurity Training and Education In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2015.
Georgiev, Venelin. A Two-Level Model for Describing the Risk Profile in Formulating Policy and Developing Security Capabilities In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2015.
Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Оценяване и управление на риска за сигурността. София: Авангард, 2015.

Pages