Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Xiangji Chen  [Clear All Filters]
2010
Yu, Lian, Wei-Tek Tsai, Liangjie Tang, Wei Zhao, Xiangji Chen, Linqing Liu, and Yan Zhao. Testing as a Service over Cloud In Fifth IEEE International Symposium on Service Oriented System Engineering (SOSE). Nanjing, China, 2010.