Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Kol. Foto Duro  [Clear All Filters]
2008
Duro, Kol. Foto. "Menaxhimi i burimeve të mbrojtjes." Çështje të sigurisë (Security Issues) (Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim) vol. 8 (2008): 65-84.