Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Marian Cieślarczyk  [Clear All Filters]
2009
Cieślarczyk, Marian. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeń-stwa i obronności państwa In Theoretical and Methodological Bases of Researching the State Security and Defense Problems. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.